Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи: деца, хора с увреждания, жени, етнически малцинства, ЛГБТИ хора и лишени от свобода.

 

СЛЕДИМ

 

Следим и документираме нарушенията на човешки права: Всяка година публикуваме доклад за състоянието на човешките права в България, както и множество специални доклади, засягащи теми като полицейското насилие, достъпът на гражданите до здравеопазване, правосъдие, убежище и др., както и условията в местата за лишаване от свобода и институциите за деца и възрастни със специфични нужди. Тук ще намерите всичките ни публикувани доклади. Заключенията от нашите доклади се използват от академичните среди, държавни служители, журналисти и активисти по целия свят.


ЗАЩИТАВАМЕ

 

Застъпваме се за уязвимите: Предлагаме правна помощ на жертвите на нарушени човешки права под формата на консултации или водене на дела пред националните и международни съдилища. Тъй като услугите, които БХК предлага, са безплатни, това позволява на най-уязвимите хора в обществото да търсят справедливост. БХК води и стратегически дела, които целят да променят ситуацията за цяла група. Вижте някои от по-важните дела, които сме водили през годините.


ПРОМЕНЯМЕ

 

Променяме законодателството: Организираме застъпнически кампании и дейности за промяна на закони и практики, които нарушават правата на човека. Нашите експерти са международнопризнати специалисти в сферата на човешките права и като такива често участват в написването на нови закони, които са съобразени с международните стандарти и поетите от България ангажименти. Вижте някои от законите и практиките, които сме променили.

 

 

В какво се изразява дейността на БХК в рамките на една година?

1 годишен доклад, обхващащ 15 теми и представляващ обзор на правозащитната ситуация през предходната година.

Средно по 10 специални доклада, засягащи теми като здравеопазване, полицейски произвол, специализирани институции за деца и възрастни, дискриминация, системата за даване на убежище и др.

Над 30 000 бежанци и търсещи закрила получават правна помощ от БХК. Предоставянето на тези услуги не е задължение на неправителствения сектор, а на българската държава, но към момента тя не го изпълнява.

Водене на над 50 стратегически дела. Това са дела с потенциала да променят закони или практики в държавата, а оттам - и живота на цяла група хора, не само на жалбоподателя.

Средно по 4 големи кампании, които се борят за законови промени, информират гражданите за техните права или повдигат общественозначими въпроси.

Средно по 5 обучения за юристи и различни специалисти. Целта им е да представят най-новите практики и международните стандарти в редица сфери.

Около 8 събития, включително кръгли маси, пресконференции и други. Те предоставят форум на специалисти от различни области да обсъждат законодателни въпроси и практики.

Изследователите и юристите на БХК извършват над 100 посещения на терен, основно в затворени институции като медицински заведения, специализирани домове за деца и възрастни, социални и възпитателни интернати, поправителни домове и затвори, центрове от семеен тип и множество други.

 

Теми

Затвори и арести

Изтезания и малтретиране

Дискриминация

Реч и престъпления от омраза

Бежанци и мигранти

Свобода на изразяване

Права на жените

Етнически малцинства

Справедлив процес

Здравеопазване

ЛГБТИ хора

Достъп до информация

Хора с увреждания

Права на децата

Вероизповедания

Достъп до правосъдие


Всички илюстрации са предоставени за ползване от Eucalyp, Freepik, Gregor Cresnar, Nikita Golubev, Zlatko Najdenovski.